Pogoji uporabe storitve MidnightStreamer

*PONUDNIK STORITVE MIDNIGHTSTREAMER*

Ponudnik storitve MidnightStreamer (v nadaljevanju: programska oprema ali storitev) je družba Lampshade Technologies, sistemi za upravljanje pretočnih vsebin, d.o.o., s sedežem v Izoli, na naslovu Drevored 1.maja 4A, 6310 Izola - Isola, Slovenija, matična številka družbe: 8634734000, [email protected] (v nadaljevanju: ponudnik storitve).

Storitev podpira pretakanje avdio-, video- in podobnih vsebin (v nadaljevanju: pretočne vsebine).

 

*PODROČJE UPORABE, POGODBENI STRANKI*

Ti pogoji uporabe urejajo razmerje med ponudnikom storitve in subjektom, ki uporablja storitev in plačuje za njeno uporabo (v nadaljevanju: naročnik).

Ti pogoji uporabe ne urejajo razmerja med naročnikom in njegovimi naročniki, strankami ali uporabniki naročnikovih izdelkov in storitev.

Naročnik in ponudnik storitve sta v nadaljevanju skupno imenovana tudi pogodbeni stranki, posamezno pa pogodbena stranka.

 

*PRAVNI SPORAZUM*

Naročnik s sprejetjem teh pogojev uporabe in plačilom izbrane pristojbine ob naročilu storitve pri ponudniku s ponudnikom storitve sklene pravno zavezujoč sporazum (v nadaljevanju: sporazum). Sporazum preneha veljati skladno z določili tega dokumenta.

V primeru neskladij med določili teh pogojev uporabe in katerim koli sporazumom, pisno sklenjenim med pogodbenima strankama, prevladajo določila takega sporazuma.

Vse vsebine, objavljene na spletnem mestu ponudnika storitve https://midnightstreamer.com/, so izključno informativne in niso zavezujoče za ponudnika storitve. Ponudnik storitve ne jamči za pravilnost, točnost ali ažurnost navedenih vsebin. Ponudnik storitve zavrača kakršno koli odgovornost za škodo, ki jo lahko utrpi naročnik ali tretje osebe zaradi navedenih vsebin.

Naročnik jamči, da so podatki in informacije, navedeni ob oddaji naročila ponudniku storitve ali uporabljeni pri predhodni ali poznejši komunikaciji s ponudnikom storitve, resnični in točni. Naročnik prevzema popolno odgovornost za vso škodo ali druge posledice, ki bi nastale zaradi napačnih ali netočnih podatkov ali informacij.

 

*VSEBINA, ODGOVORNOST NAROČNIKA*

Naročnik potrjuje, da je edini lastnik pretočnih vsebin in da teh vsebin pod nobenim pogojem ne bo shranjeval, jih nalagal za gostovanje ali pretakal (prenašal) prek opreme ponudnika storitve (strežnikov).

Naročnik potrjuje, da ponudnik storitve nima tehničnih ali drugih sredstev za preverjanje narave in lastnosti pretočnih vsebin.

Skladno z določili prvega in drugega odstavka tega člena pogodbeni stranki soglašata, da naročnik izključno odgovarja za pretočne vsebine.

Naročnik izrecno jamči ponudniku storitve, da je imetnik vseh avtorskih pravic in vseh drugih pravic, ki so morda potrebne za gostovanje, uporabo in pretakanje pretočnih vsebin ter uporabo storitve v zvezi s pretočnimi vsebinami. Jamstvo iz tega odstavka velja v vseh jurisdikcijah, v katerih naročnik uporablja ali shranjuje pretočne storitve ali z njimi gostuje.

Naročnik je dolžan ponudnika storitve odvezati katere koli odgovornosti in ga zaščititi pred katerimi koli zahtevki, ki jih proti ponudniku storitve vložijo tretje osebe zaradi naročnikovih kršitev lastnih obveznosti in danih jamstev, ki izhajajo iz predhodnega odstavka tega člena. Naročnik je dolžan ponudniku storitve povrniti stroške za vso škodo, ki jo lahko ponudnik storitve utrpi zaradi naročnikovega neizpolnjevanja obveznosti iz tega odstavka, med drugim z razumnimi odvetniškimi stroški in drugimi stroški, nastalimi zaradi sodnih ali upravnih postopkov.

Zahtevki tretjih oseb iz predhodnega odstavka zajemajo med drugim zahteve imetnikov avtorske pravice in potrošnikov (gledalcev pretočnih vsebin).

Če naročnik ne izpolni svojih obveznosti iz tega člena, ima ponudnik storitve pravico, da odstopi od sporazuma brez odpovednega roka. V tem primeru naročnik ni upravičen do kakršnega koli vračila ali povračila zaradi nastale škode.

 

*NEPRIMERNE ALI NEZAKONITE PRETOČNE VSEBINE*

Naročnik je dolžan zagotoviti, da pri uporabi storitve in pri vseh pretočnih vsebinah, ki bodo prenesene ali kakor koli drugače distribuirane na podlagi storitve, ne glede na to, ali bo to izvedel naročnik ali njegovi uporabniki, ne bodo kršeni nacionalna ali tuja zakonodaja, pravila ali predpisi, med drugim taka zakonodaja, pravila ali predpisi, vezani na distribuiranje vsebine, izvažanje vsebine ali pravice tretjih oseb v zvezi z vsebino.

 

*PROGRAMSKA OPREMA, LICENCA*

Ponudnik storitve je edini nosilec avtorskih pravic za programsko opremo.

Ponudnik storitve naročniku jamči neizključno, neprenosljivo, preklicno in plačljivo licenco za uporabo programske opreme za namene, za katere je predvidena.

V primeru kakršnega koli deljenja licence s tretjimi osebami brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja ponudnika storitve ali druge kršitve v zvezi z licenco ali avtorsko pravico ponudnika storitve lahko ponudnik storitve odstopi od sporazuma brez odpovednega roka. V tem primeru naročnik ni upravičen do nobenega vračila ali povračila zaradi nastale škode.

 

*KRŠITEV VARNOSTI*

Naročnik in njegovi uporabniki se morajo pri uporabi navedenih storitev vzdržati kršitev ali poskusov kršitev varnosti storitve in omrežja, opreme ali računov tretjih oseb , med drugim vključno z:

  1. dostopanjem do omrežij, opreme, računov, podatkovnih zbirk ali podobnih lokacij (v nadaljevanju: varna lokacija), za kar naročnik ali njegovi uporabniki nimajo pooblastil;
  2. nastopanjem kot osebje ponudnika storitve;
  3. poskusom preverjanja, pregledovanja ali preizkušanja ranljivosti katere koli varne lokacije ali kršenjem varnostnih ali avtentikacijskih ukrepov na varni lokaciji brez ustreznega pooblastila;
  4. poskusom poseganja, prekinitve delovanja ali onemogočitve storitve za katerega koli uporabnika, gostitelja ali omrežja, med drugim vključno s preobremenitvijo, preplavljanjem, pošiljanjem velikega števila neželene elektronske pošte, napadi z ohromitvijo storitev ali sesuvanjem ali
  5. katerimi koli ukrepi za pridobitev storitev, do katerih naročnik ali njegov uporabnik nista upravičena.

Naročnik in njegovi uporabniki se morajo vzdržati tudi katerih koli poskusov ravnanja, s katerimi bi se lahko izognili ali bi lahko spremenili kateri koli način merjenja ali zaračunavanja za storitev.

 

*ODSOTNOST JAMSTVA, IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI*

Ponudnik storitve zagotavlja storitve po načelu kot so, brez katerega koli jamstva, izrecnega ali nakazanega. Ponudnik storitve izrecno zavrača katera koli in vsa jamstva za primernost storitve za določen namen ali njeno tržljivost. Ponudnik storitve ne jamči, da je storitev brez kakršnih koli napak ali hroščev ali da bo storitev mogoče vzpostaviti in zagnati.

Naročnik s sklenitvijo sporazuma s ponudnikom storitve potrjuje, da je v celoti seznanjen s celotnim obsegom funkcionalnosti storitve in njenimi omejitvami. Če ima naročnik v zvezi s tem kakršna koli vprašanja, se mora za pojasnila na ponudnika storitve obrniti pred sklenitvijo sporazuma.

Naročnik potrjuje, da po namestitvi programske opreme v naročnikovo opremo (strežnik) ponudnik storitve nima vpliva na delovanje storitve, razen če mu naročnik omogoči dostop do strežnika.

Ponudnik storitve ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo utrpi naročnik ali tretje osebe zaradi uporabe storitve ali v zvezi z njeno uporabo in/ali je ta odgovornost omejena v največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja.

 

*TEHNIČNA PODPORA*

Ponudnik storitve tehnično podporo v zvezi z uporabo storitve zagotavlja izključno v obliki sistema vstopnic, dostop do katerega je mogoč na povezavi https://midnightstreamer.com/whmcs/submitticket.php. Ponudnik storitve se ni dolžan odzvati na vprašanja ali zahteve, ki jih ne prejme prek sistema vstopnic in navedene povezave ter ne prevzema odgovornosti za škodo ali posledice v povezavi s tovrstnimi vprašanji ali odgovori.

Ponudnik storitve se mora na vsako vprašanje ali zahtevo, ki jo od naročnika prejme prek sistema vstopnic, odzvati v 24 urah od prejema. Čeprav ponudnik storitve poskuša pravočasno rešiti vse odprte zadeve, ne jamči niti zagotavlja, da bo zadeva, ki je predmet vprašanja ali zahteve, dejansko rešena ali obravnavana.

Naročnik mora skupaj z vprašanjem ali zahtevo navesti vse razpoložljive podrobnosti in informacije (za katere lahko zaprosi tudi ponudnik storitve po prejemu vprašanja ali zahteve). Če ponudnik storitve ne bo prejel zahtevanih informacij, morda ne bo mogel zagotoviti zahtevane pomoči.

 

*VELJAVNOST IN PRENEHANJE VELJAVNOSTI*

Sporazum je sklenjen za obdobje, navedeno v naročilu, ki ga naročnik predloži ponudniku storitve (v nadaljevanju: veljavnost). Vsaka od pogodbenih strank lahko kadar koli odstopi od sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko. Sporazum preneha veljati 8 dni po prejemu pisnega obvestila.

Veljavnost sporazuma se po izteku veljavnosti lahko podaljša na zahtevo naročnika, če so v celoti plačane vse obveznosti za izvajanje storitve za obdobje veljavnosti, za katero se je naročnik obvezal plačevati.

Če naročnik predčasno odstopi od sporazuma, ni upravičen do nobenega povračila že plačanih zneskov. Če od sporazuma predčasno odstopi ponudnik storitve, je naročnik upravičen do povračila sorazmernega zneska plačanih zneskov, razen če je prekinitev veljavnosti sporazuma posledica naročnikovih kršitev obveznosti iz sporazuma ali posledica višje sile. Naročnik v nobenem primeru ni upravičen do povračila katere koli škode, ki je nastala kot posledica predčasne prekinitve s strani ponudnika storitve.

Če naročnik ne plača storitve, lahko ponudnik storitve nemudoma in brez vnaprejšnjega obvestila omeji obseg in delovanje storitve. Če naročnik storitve ne plača v 30-dnevnem dovoljenem obdobju, se sporazum lahko prekine in ponudnik storitve ima pravico, da brez vnaprejšnjega obvestila v 30 dneh začasno prekine zagotavljanje storitve. V tem primeru naročnik ni upravičen do nobenega vračila ali povračila zaradi nastale škode.

Po prenehanju veljavnosti ali pri predčasni prekinitvi veljavnosti s strani katere koli pogodbene stranke ne glede na razlog prekinitve ima ponudnik pravico do izbrisa vseh (nekomercialnih) tehničnih podatkov in informacij ter podatkov o naročniku, med drugim vključno z naslovi IP, uporabniškimi imeni in gesli, ponudnik pa ne prevzema odgovornosti za katere koli škode ali druge posledice takega izbrisa.

 

*ZAKONODAJA, KI SE UPORABLJA, PRISTOJNO SODIŠČE*

Ti pogoji uporabe so urejeni in se razlagajo skladno z zakonodajo Republike Slovenije, pri čemer je izključena uporaba določil mednarodnega zasebnega prava.

Za vse spore, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe ali so v povezavi z njimi in jih pogodbeni stranki ne moreta rešiti po mirni poti, so izključno pristojna sodišča v Republiki Sloveniji.

 

*SPREMEMBE IN DOPOLNITVE*

Naročniki so o vseh spremembah ali dopolnitvah obveščeni na spletnem mestu https://midnightstreamer.com. Naročnik z nadaljevanjem uporabe storitve po prejemu obvestila soglaša s spremenjenimi ali dopolnjenimi določili in so zanj zavezujoča.

 

Ti pogoji uporabe veljajo od 20. maja 2020.